Algemene verkoopsvoorwaarden

Offerten

Onze prijsaanbiedingen zijn zonder verplichting en onder voorbehoud van verkoop.

Bestellingen

Behalve anders overeengekomen en enkel en alleen wanneer schriftelijk door ons bevestigd, aanvaardt de koper al onze verkoopsvoorwaarden en dit zonder voorbehoud en ziet de koper af van zijn aankoopvoorwaarden.

Opdracht-bevestiging

Er is geen enkele verbintenis van onzentwege als vanaf de datum van onze schriftelijke opdrachtbevestiging. Elke klacht uit hoofde van een vermeende onjuistheid der orderbevestiging moet ons bereiken binnen de 8 dagen volgend op deze van de orderbevestiging. Na deze termijn zal de klacht waardeloos zijn.

Prijzen

Onze prijzen zijn dagprijzen. Wij hebben het recht deze te verhogen zonder voorafgaandelijk bericht, verhoudingsgewijs met de kostprijsverhogingen van het product, transportkosten, invoerrechten, wisselkoersen en andere economische voorwaarden met inbegrip van alle fiscale maatregelen genomen door binnen of buitenlandse autoriteiten, en dit tussen het aanvaarden van het contract en de levering van de goederen zelfs al worden deze geleverd na de overeengekomen levertermijn, behalve als deze vertraging uitsluitend aan ons is te wijten, en het is dan aan de koper dit te bewijzen. Het wisselrisico is ten laste van de koper. Het trekken en/of aanvaarden va wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Verzendingen

De goederen reizen op risico en gevaar van de bestemmeling.

Behoudens tegenbericht belasten wij ons met het verzenden van de goederen bij de koper, door ieder door ons van nut geacht verpakkings- of vervoermiddel. Wij schieten de verpakkings- en vrachtkosten voor, en wij brengen ze vervolgens in rekening. Onze prijzen zijn inderdaad “af magazijn” berekend.

Levertijden

De levertijden worden enkel ten titel van inlichting gegeven en zijn niet bindend. Het niet naleven van de opgegeven levertermijn, kan niet worden ingeroepen om intresten of schadevergoedingen te vorderen, van welke aard ook behalve wanneer de levertijden door ons vooraf en enkel bij geschrift als bindend werden aangenomen. Bij verkoop op afroep op bepaalde termijnen zal elk lot beschouwd worden als een afzonderlijk contract onafhankelijk van het andere.

Eigendomsrecht

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de betrokken factuur. Nochtans neemt de koper alle risico op zicht onmiddellijk bij het sluiten van het contract in geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor om de goederen terug te nemen en dit zonder gerechtelijke tussenkomst, de klant geeft ons daarvoor onherroepelijke toestemming. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Facturatie

Deze facturen zijn betaalbaar aan de zetel van de maatschappij op 30 dagen einde der maand. Alle facturen welke niet betaald zijn op hun vervaldag zullen verhoogd worden in vol recht met 12% intrest per jaar en dit zonder aanmaning. Bovendien, na het verzenden van een brief met aanmaning tot betaling, zal een bijkomende schadeloosstelling dienen te worden betaald van 15% met een minimum van 25€. Het niet betaald zijn van de factuur op haar vervaldag brengt de opeisbaarheid mede van het volledige saldo der rekening van de schuldenaar en wij behouden ons het recht voor, de nog lopende zaken geheel of gedeeltelijk te verbreken of in beraad te houden dit zonder enige formaliteit en met behoud van het recht op schadeloosstelling. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. Wanneer het credit van de koper verslechtert, hebben wij het recht zelfs na gedeeltelijke levering der goederen een behoorlijke waarborg te eisen van de koper teneinde de aangegane akkoorden goed te kunnen uitvoeren. Het weigeren ervan geeft ons het recht geheel of gedeeltelijk lopende zaken te vernietigen.

Overmacht

De overmacht of de overheidsmaatregels geven ons het recht de nog lopende verbintenissen en bestellingen volledig of gedeeltelijk te verbreken of de leveringen ervan in beraad te houden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadeloosstelling. Het is uitdrukkelijk bepaald dat gehele of gedeeltelijke stakingen bij onze leveranciers of bij onszelf als overmacht dienen te worden aanzien.

Onvoorziene omstandigheden

Bij onvoorziene omstandigheden welke de verplichtingen van de verkoper onevenredig maken met de verplichtingen van de koper heeft de verkoper het recht de lopende zaken en de bestellingen geheel of gedeeltelijk te ‘verbreken zonder voorafgaande verwittiging of schadeloosstelling.

Speciale uitvoering

Wij behouden ons het recht voor 10% in mind of meer te leveren en te factureren van de aan ons bestelde speciale artikelen.

Klachten

Alle klachten behalve voor onzichtbare gebreken zullen enkel ontvankelijk zijn indien ze ons schriftelijk binnen de acht dagen bereiken na levering of in geval van schriftelijke receptie der goederen onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke receptie. Na deze termijn of wanneer de goederen reeds gebruikt of herwerkt zijn zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden.

Waarborg

Indien bepaalde goederen met reden werden afgewezen omdat ze niet conform of niet in orde waren en voor zover de klacht ons schriftelijk is toegekomen binnen de 8 dagen zoals aangegeven in vorig artikel bij verdoken gebrek onmiddellijk na zijn ontdekking, behouden wij ons de keuze voor de goederen of defecte stukken te vervangen of terug te betalen aan de aankoopprijzen.

Onze verantwoordelijkheid bestaat er enkel in verkeerde artikelen of stukken te vervangen. Geen enkele schadeloosstelling kan door de koper worden geëist. De koper draagt alle nadelige gevolgen zowel voor zichzelf als ten opzichte van derden.

Betwistingen

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd.

Afwijkingen

Het eventueel niet toepassen zelfs bij herhaling van een of andere clausule van onze algemene verkoopsvoorwaarden is slechts een toegevendheid en beduidt niet dat wij afstand doen dit later opnieuw toe te passen.